• zák. č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád)
  • zák. č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád
  • vyhláška č. 418/2001 Sb., o postupech při výkonu exekuční a další činnosti
  • vyhláška č. 330/2001 Sb., o odměně a náhradách soudního exekutora (exekutorský tarif)