Možnosti úhrady dluhu povinným:

Číslo zvláštního účtu soudního exekutora: 2273313001/5500 IBAN CZ6355000000002273313001 

– bankovním převodem či  vkladem v hotovosti na zvláštní účet na pobočce Raiffeisenbank, a.s.
– složenkou typu A. na zvláštní účet soudního exekutora  na pobočce České pošty, s.p. 
– hotově v sídle exekutorského úřadu v úředních hodinách či po předchozí telefonické či mailové domluvě v kterýkoliv pracovní den v běžné pracovní době

Údaje do platby:

Při zadávání platby uveďte  jednak variabilní symbol, který je na exekučním příkazu či jiné listině, kterou jste obdrželi. Variabilní symbol (dále jen VS) odpovídá číslu jednacímu exekuce. Dle VS bude Vaše platba identifikována a zaúčtována na Vaši exekuci. Bez VS nelze platbu přiřadit ke konkrétní exekuci. Příklad vytvoření VS: číslo  jednací exekuce je 130 EX 1234/21 -> VS je 123421. Dále je třeba uvést do popisu platby jméno a příjimení povinného a  poznámku „uhrada exekuce“. 

Hrazení  dluhu jinou osobou na základě čestného prohlášení či plné moci:

Za povinného může na základě plné moci hradit dluh i jiná osoba. V případě, že tato osoba nemá od povinného plnou moc, tak je třeba, aby   nám zaslala písemně čestné prohlášení, jehož vyhotovení Vám zašleme elektronicky v .pdf  na základě žádosti podané prostřednictvím mailového formuláře  ZDE

Zastupování povinných na základě plné moci

Za povinného může na základě plné moci jednat advokát či  jiná fyzická osoba tzv. obecný zmocněnec. Zastoupení právnickou osobou není podle občanského soudního řádu přípustné. Plnou lze zaslat písemně poštou či elektronicky přes datovou schránku či emailem. Elektronická plná moc  musí být ve formátu .pdf a opatřena doložkou autorizované konverze, kterou připojí pracoviště Czech point (Česká pošta, obecní/městské úřady) či notář, popř. u vlastních listin i advokát.

Pravidla pro povinné:

 1. Svůj dluh vč. nákladů exekuce zaplaťte v kterékoliv pobočce Raiffeisenbank na účet č.  2273313001/5500 pod příslušným variabilním symbolem, složenkou anebo hotově přímo v sídle exekutorského úřadu. Po zaplacení bude exekuce skončena.
 2. S exekutorským úřadem se můžete telefonicky spojit jen za účelem projednání způsobu úhrady vymáhané pohledávky. Volající je povinen uvést své jméno, příjmení, telefonní číslo a spisovou značku předmětné exekuce. Pokud nejste schopni či ochotni toto sdělit, může být hovor přerušen či ukončen.
 3. Pokud si s exekutorským úřadem  sjednáte splátky,  tak je bezpodmínečně dodržujte nebo dojde k automatickým  krokům směřujícím k co nejrychlejšímu vymožení dluhu, např. dojde k okamžitému odvozu movitých věcí do exekučního skladu nebo prodeji nemovitosti. Podle ust. § 46 odst. 1,47 odst. 1 e.ř.  je exekutor povinen i bez návrhu provádět úkony exekuční činnosti a vydávat exekuční příkazy na majetek (mzdu, účet, stavební spoření atd.) povinného, a to bez ohledu na splácení pohledávky.
 4. Při kontaktu s úřadem dodržujte úřední hodiny.
 5. Po uzavření dohody s pracovníkem úřadu není nutné znovu osobně navštěvovat úřad či opakovaně telefonicky či písemně úřad kontaktovat!
 6. JUDr. Jan Paraska, soudní exekutor pověřil v souladu se zákonem své zaměstnance řešením exekucí. Při zpracovávání několika tisíc spisů není možné, účelné ani efektivní, aby jediná osoba řešila každý spis, proto svou exekuci řešte s přiděleným zaměstnancem soudního exekutora.
 7. Pokud se povinný brání dobrovolnému plnění, provede soudní exekutor kromě dalších možných postihů soupis veškerého movitého majetku povinného s okamžitým odvozem do exekučního skladu. Povinný musí umožnit soudnímu exekutorovi přístup na všechna místa, kde má své věci uloženy. Soupis exekutor provede u každého, u něhož má povinný byt, sídlo, místo podnikání nebo své jiné místnosti. Soupis provádí vykonavatelé soudního exekutora, kteří jsou jeho zaměstnanci.
 8. Je zakázáno jakkoliv nakládat se sepsanými movitými věcmi, které exekutor nebo jeho vykonavatel ponechá v místě soupisu.
 9. Vrácení dříve odvezených movitých věcí z exekučního skladu je třeba dopředu telefonicky konzultovat s příslušným vykonavatelem.
 10. Uvědomte si, že pracovníci úřadu jsou značně pracovně vytížení, řiďte se těmito pravidly a věřte, že se tím exekuce značně urychlí a zlevní.
 11. Porušení zásad může mít za následek opatření spojená s negativními důsledky pro povinného.
 12. Pro hrubé porušení pořádku může být soudním exekutorem uložena pořádková pokuta do výše 50.000,- Kč.