Exekucí prováděnou soudním exekutorem lze vykonat tyto exekuční tituly:

  • rozhodnutí soudu
  • rozhodčí nález
  • rozhodnutí orgánu státní správy, územní samosprávy, zdravotních pojišťoven a orgánů sociálního zabezpečení (včetně platebních výměrů a výkazů nedoplatků)
  • exekutorský nebo notářský zápis s doložkou vykonatelnosti
  • další rozhodnutí, smíry a listiny, jejichž výkon připouští zákon

 

Exekuce rozlišujeme na:

  • exekuce na peněžité plnění: srážky ze mzdy a jiným příjmů (důchod, dávka), přikázání pohledávky z účtu nebo jiné pohledávky, prodej movitých věcí a nemovitostí, prodej zástavy a prodej podniku, postižením majetkového práva (družstevní podíl, podíl na obchodní společnosti)
  • exekuce na nepeněžité plnění: vyklizení, odebrání věci, rozdělení společné věci, provedení prací a výkonů

 

Pro provádění exekucí disponuje exekutor celou řadu pravomocí sloužících ke zjištění a zajištění majetku povinného a k vynucení uložené povinnosti. Exekutor má dálkový přístup do centrálního registru obyvatel a rozšířený dálkový přístup do katastru nemovitostí. Exekutorovi musí rovněž na jeho žádost poskytnout bezplatně údaje o povinném celá řada subjektů (banky a další finanční instituce, zdravotní pojišťovny, pošty, orgány státní správy a policie atd.).

Majetek povinného zajišťuje exekutor exekučními příkazy. Proti exekučnímu příkazu není přípustný opravný prostředek. Exekuci lze provádět jedním či více (i všemi) způsoby najednou. Exekuce se vztahuje i na majetek ve společném jmění manželů. Při provádění exekuce na movité věci má exekutor právo si zjednat přístup do všech prostor, o kterých lze důvodně předpokládat, že tu má povinný umístěny své movité věci.

Tomu, kdo by ztěžoval provádění exekuce může exekutor uložit pořádkovou pokutu až do výše 50.000,-Kč. Nakládání s majetkem postiženým exekucí je ze zákona neplatné a navíc trestně postižitelné.